Y Repertory | The Repertory

A Repertory of Welsh Manuscripts and Scribes c.800–c.1800, gan Daniel Huws

Jump to English Version

Ym Mehefin 2022, cyhoeddir ffrwyth llafur oes Daniel Huws ar y llawysgrifau Cymreig, A Repertory of Welsh Manuscripts and Scribes c.800–c.1800, gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru.

Mae cyfrol gyntaf y Repertory yn cynnwys disgrifiadau cryno o tua 3,300 o lawysgrifau Cymreig a luniwyd rhwng c.800 a c.1800, y rhai a ysgrifennwyd yn Gymraeg a’r rhai a ysgrifennwyd mewn ieithoedd eraill sy’n ymwneud â llenyddiaeth a dysg Gymreig. Yng nghyfrol II, ceir gwybodaeth fywgraffyddol am tua 1,500 o ysgrifwyr, gan gynnwys rhai anhysbys y mae eu llaw yn digwydd mewn dwy neu fwy o lawysgrifau, ynghyd â mynegeion cynhwysfawr (tua 250tt.) i enwau priod, enwau lleoedd, pynciau a thestunau yng nghyfrol I, a mynegai cronolegol o’r llawysgrifau hyd 1580. Yng nghyfrol III, ceir rhyw 900 delwedd sy’n cynnig enghreifftiau o amrywiol lawiau’r 600 ysgrifwr pwysicaf yng nghyfrol II. Am ragor o wybodaeth, ynghyd â thudalennau enghreifftiol o bob cyfrol, lawrlwythwch gopi o brosbectws y Repertory.

Os oes gennych unrhyw ymholiad, cysylltwch â repertory@llyfrgell.cymru.

“Heb unrhyw amheuaeth, y Repertory yw’r cyfraniad pwysicaf ym maes llawysgrifau Cymreig ers gwell na chanrif. Bydd y gwaith awdurdodol, anhepgor hwn yn gweddnewid pob agwedd ar ymchwil i’r traddodiad ysgrifenedig yng Nghymru.”

Dr Ceridwen Lloyd-Morgan [Cyn-Bennaeth Llawysgrifau a Delweddau Gweledol, Llyfrgell Genedlaethol Cymru].

A Repertory of Welsh Manuscripts and Scribes c.800–c.1800, by Daniel Huws

In June 2022, Daniel Huws’s eagerly anticipated magnum opus, A Repertory of Welsh Manuscripts and Scribes c.800–c.1800, will be published by The National Library of Wales and the University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies.

The first volume of the Repertory offers summary descriptions of some 3,300 manuscripts written in Welsh between c.800 and c.1800, including those written in other languages which relate to Welsh literature and learning. The second volume is a bio-bibliographical register of about 1,500 scribes, including anonymous ones whose hands have been recognized in two or more manuscripts, and also contains comprehensive indexes (about 250pp.) to place-names, personal names, texts and subjects in Vol. I, and a chronological index of manuscripts up to 1580. In the third volume are some 900 images which provide examples of the various scripts of the 600 most important scribes included in Vol. II. More information, including specimen pages from each volume, is available in the Repertory prospectus.

If you have an enquiry, please contact repertory@library.wales.

“The Repertory is without doubt the most important and ground-breaking contribution to Welsh manuscripts studies for more than a century. This authoritative, indispensable field guide will revolutionize research on all aspects of the Welsh written word and textual tradition.”

Dr Ceridwen Lloyd-Morgan [Former Head of Manuscripts and Visual Images, The National Library of Wales]